Achegamos coñecemento a través da tecnoloxía

Política de privacidade e aviso legal


POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO
TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN PARA WWW.TAGENATA.COM

 1. S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:
  • O seu denominación social é S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN
  • A súa NIF é F15875305
  • O seu teléfono de contacto é 881919342
  • O seu domicilio sitúase en Estrada de Catabois 127-129. Entrechán 15405 Ferrol (A Coruña)
  • Está inscrita no Rexistro Central de Cooperativas de Galicia no libro de inscripción de Sociedades Cooperativas, Tomo V, folla 257-SCT, baixo o número de inscripción 257-SCT.
  • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto cooperativa@tagenata.com.
 2. Así mesmo, S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.
 3. S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web.
 4. A información obtida por S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en tagenata.com, será rexistrada nun fichero, propiedade de S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, inscrito no Rexistro Xeneral da Axencia Española de Protección de Datos.
 5. A finalidade da recolleita e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos ou produtos de S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN ou das empresas asociadas do mesmo sector.
 6. A cumplimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en tagenata.com, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, coas finalidades expresadas no apartado 5, e a autorización expresa á comunicación dos seus datos nos términos do apartado 6.
 7. Calquera usuario que o desexe, pode ejercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, Lugar de Vilacornelle – Ou Val S/N, 15541 Narón (A Coruña). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.
 8. Cando un usuario accede á páxina web de S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nomee, dirección, teléfono, correo electrónico? que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
 9. S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN se reserva a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizaciones da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.
 10. S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.
 11. S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.
 12. A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
 13. S. COOP. GALEGA DE TRABALLO ASOCIADO TAGEN ATA LINGUA E COMUNICACIÓN non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de tagenata.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
Programa de fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil

Operación cofinanciada pola Unión Europea PO de Emprego Xuvenil e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

"Obter formación e un emprego de calidade"

"O FSE inviste no teu futuro"